02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
EN
JOBS
HOME / JOBS
JOBS

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้คำปรึกษาและดูแลข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
  • ติดต่อประสานงานกับทางสมาคมสัตวแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ออกบูทงานให้ความรู้ลูกค้า และงานออกบูททางวิชาการ หรืองานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสัตวแพทย์
  • สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสัตว์เลี้ยงให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการขาย การตลาดและการวิจัยผลิตภัณฑ์
  • อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • รักสัตว์เลี้ยงและชอบการพูดคุยพบปะลูกค้า
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
  • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัด ต่างประเทศหรือในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ [email protected] หรือสอบถามที่ คุณเจมินี่ย์ 02-091-9662